24.06.2024

Реклама

За реклама в rosewine-expo.com 

__Размер__ Позиция Макет 30%- 60% ротация Цена за един месец без ДДС
300 х 300 Странична лента 35% 30 лв.
468 x 60 Всички вътрешни страници/статия 30% 25 лв.
600 x 300 Всички вътрешни страници/статия 30% 40 лв.
  Банери 300 x 300 в страничната лента на сайта са на ротационен принцип.    Забележка. Една кампания може да достигне до 60% ротация в рамките на 1 месец.  

 

 

Изработка на рекламни банери – цени от 20 лв. до 50 лв.

Статия с рекламна цел, до 10 бр. снимки – цена 50 лв.

Всички цени са без ДДС.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „Абсолют ЕООД” КЪМ  ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА

Договорът за реклама сключен между „АбсолютЕООД” /Изпълнител/ и друго лице включва: Настоящите Общи условия за публикуване на реклама в сайта на rosewine-expo.com публикувани на горепосочения сайт  на Изпълнителя и Приложенията към Договора за реклама, неразделна част от него

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.    ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Изпълнител означава „Абсолют ЕООД ,с ЕИК BG123623559, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък ул.”Христо Ботев”N:60

1.2. Готов рекламен материал означава предоставен от Възложителя и одобрен от Изпълнителя, завършен проект за публикуване на реклама в сайтовете на Изпълнителя.

1.3. Поръчка означава искане от Възложителя до Изпълнителя за публикуване на готов рекламен материал.

1.4. Възложител означава физическо или юридическо лице, което отправя искане за публикуване на Готов рекламен материал в сайтовете на Изпълнителя.

1.5. Договор означава Договор за реклама, сключен между Възложителя и Изпълнителя.

1.6. Услуги означава Услугите, предоставяни от Изпълнителя и конкретизирани в Договора за реклама или конкретно уговорени в Приложения към него.

1.8. Условия означава Общите Условия на „Абсолют ЕООД” за реклама, посочени в този документ и специалните условия, посочени в Договор за реклама сключен с всеки отделен Възложител и в приложенията към договора.

  1. ПРИЛОЖИМОСТ
  2. 1.Счита се, че с подаване на заявката за поръчката, Възложителят автоматично приема всички разпоредби на настоящите Общи условия към Договора за реклама,.

2.2. Допустими са изменения в настоящите Общи условия само в случаите, когато са договорени в писмен вид между двете страни.

  1. ЗАЯВКА 1.ПОРЪЧКА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ НА РЕКЛАМА

1.1. Искането за публикация на готов/и рекламен/ни материал/и се изпраща писмено от Възложителят до Изпълнителя чрез заявка, електронна поща, факс, писмо с обратна разписка или друга подходяща писмена форма, като същите се считат за получени на датата на доставянето им при Изпълнителя.

1.2. Във възможно най – кратък срок от получаване на искането за реклама, Изпълнителят изпраща на Възложителя уведомление за приемането й с конкретна оферта или неприемaнето на заявката с мотивирано писмо за съображенията на Изпълнителя и оферта с друго предложение за реклама. При получаване на писмено потвърждение за приемане на искането за реклама до Възложителя от страна на Изпълнителя, се счита, че страните са постигнали съгласие относно предмета на Договора за реклама и го сключват, като същите се задължават в най-кратък срок /два/ работни дни от потвърдената заявка да подпишат писмен Договор за реклама заедно с приложенията към него.

1.3. В Договора за реклама и в приложенията към него, страните уговарят всички останали специални уговорки за изпълнение на Поръчката, като, изброяването не е изчерпателно: конкретно дължимото възнаграждение от Възложителя и сроковете за заплащането му, срок на договора, позиция на рекламата и заемана площ, отстъпки/надценки и начини на плащане.

1.4 В случай, че за изпълнение на поръчката възникнат евентуални допълнителни и необходими разходи, който не са уговорени в Договора за реклама, Изпълнителят уведомява предварително Възложителя, който следва в тридневен срок да изрази становището си относно допълнителните разходи. Ако Възложителят не откаже изрично заплащането на допълнителните разходи, дължи заплащането им 7 /седем/ дневен срок от уведомяването.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ        1.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.1. да изпълнява възлаганите с Договора за реклама поръчки с дължимото за този вид дейност качество и съгласно уговорения срок;

1.2. ако се налагат промени да ги съгласува предварително с Възложителя;

1.3. да получи плащането, предвидено в Договора за реклама;

1.4. Изпълнителя има право да откаже изпълнението на задълженията си по договора, в случай, че Възложителя не плати дължимата за нея сума, в предвидения срок в Договора за реклама сключен между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят дължи неустойка в размер уговорен между страните в Договора за реклама.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

2.1. Възложителят е задължен да плати договорената цена по начин и в срокове, съгласно сключения Договор за реклама;

2.2. Възложителят се съгласява да предостави, в подходящ формат и визия, при сключване на Договор за реклама или в периода, за който е сключен, готовия рекламен материал на Изпълнителя съгласно настоящите Общи условия и конкретно уговореното между страните.

2.3. Възложителя има право, в срок до 5 /пет/ работни дни преди датата за предаване за публикация на рекламата и след изрично одобрение на Изпълнителя, да поиска с писмена заявка промяна по отношение на текстовото и/или графичното съдържание на рекламните публикации;

2.4. Възложителят се задължава при необходимост да съдейства или да упълномощи лице за контакт, което ще оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнение на Поръчката.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

3.1. Всички цени следва да се оферират в български левове, освен ако Възложителят се е съгласил с друго.

3.2. За публикацията на готовите рекламни материали Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в размер определен между страните съгласно сключения между тях Договор за реклама, съответстващи на заеманата плащ, разположение на публикацията и други определящи параметри. Цените се уговарят в размер без начислен ДДС;

3.3. Посочената цена се заплаща в брой или по банков път по посочена конкретна банкова сметка, съгласно уговорените условия и срокове в сключения между страните Договор за реклама.

3.4. За получените възнаграждения Изпълнителят издава фактура, съгласно изискванията на българското законодателство.

3.5. В случай, че бъде уговорена отстъпка от дължимото възнаграждение, това трябва да бъде ясно отбелязано във фактурата.

  1. СРОКОВЕ

4.1. Изпълнителят публикува рекламите съгласно сроковете уговорени между страните в конкретен Договор за реклама и/или в приложенията към него.

4.2. Изпълнителят изпълнява задължението си за спазване на сроковете, само ако Възложителят е заплатил дължимото възнаграждение в уговорения между страните срок.

  1. V. ПРАВА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. При получаване на заявка до Изпълнителя от Възложителя на готов рекламен материал, последния декларира и гарантира, че притежава всички права да заявява за реклама предоставеното име и/или търговска марка на продуктите/услугите – предмет на Договора за реклама.

5.2. Предоставените от Възложителя готови рекламни материали са собственост на същия или е уредил правата за използването им и Изпълнителя не носи никаква отговорност при упражняването и използването им за изпълнение на задълженията си по конкретно сключения между страните Договора за реклама.

5.3. Счита се, че при приемането на заявката и предоставянето на готовите рекламните материали, Възложителят гарантира и декларира, че е уредил взаимоотношенията си с правоимащите лица и има право да използва и разпространява материалите, както и са изплатени всички такси, хонорари и възнаграждения на правоимащите лица съгласно ЗАПСП и останалото българско законодателство.

5.4. Отговорността за нарушаване българското законодателство, като и за евентуални нарушения на правата на трети лица, във връзка със закона за защита на конкуренцията и правото на защита срещу нелоялна конкуренция, правата на личността, авторските и сродните права и правата на интелектуална и индустриална собственост, се носи изцяло от страна на Възложителя за предоставените от него готови рекламни материали. С оглед на предходното и в случай, че трети лица предявят претенции и/или искове от какъвто и да е характер срещу Изпълнителя, то Възложителят се съгласява да обезщети изцяло Изпълнителя.

5.5. Всякаква информация, оферта или идея материализирана в предоставени от Изпълнителя материали, могат да бъдат или са произведения защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели и от Закона за промишления дизайн. Изпълнителят си запазва правата възникнали върху предоставяните на Възложителя рекламни материали, оферти, идеи и др. материали, концепции, произведения или части от тях, както и с предаването им не разрешава свободното им използването от трети лица, отдаването им под наем, нито отстъпването им под лицензия или сключването на други сделки съгласно българското законодателство, ако друго не е уговорено в Договора за реклама.

5.6. Възложителя се задължава при предоставяне от страна на Изпълнителя на документи, оферти, приложения към договора за реклама и други обекти защитени от българското законодателство да не предоставя техни копия или части от тях на трети лица, да не извършва действия, чрез които ги оповестява на широк кръг лица или да ги прехвърля на трети лица.

5.7. Действията в нарушение на този раздел ще се считат за нарушение на българското законодателство, както и като недобросъвестно поведение. Възложителят се съгласява да обезщети в пълен размер Изпълнителя за всякакви щети, загуби или разходи, претърпени в следствие нарушение разпоредбите на настоящите Общи условия и вследствие правата на добросъвестна търговска практика.

5.8. Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя, когато предоставените от него готови рекламни материали нарушават правата на трети лица, като предостави доказателства за последното. В случай на описаното в предходното изречение, Изпълнителят не носи отговорност и не дължи обезщетение на Възложителя при неизпълнение на поръчката му. В този случай Изпълнителят предлага друга подходяща оферта, концепция, материали и други за изпълнение на поръчката.

5.9. Всички задължения и отговорности на Изпълнителя са тези в настоящите Общи условия и уговорените в Договора за реклама, като и произтичащите от закона императивни разпоредби, като никакви други условия нямат задължителен характер към Изпълнителя.

  1. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. Всяка неизправна страна е длъжна да обезщети другата за пълния размер на вредите, претърпени от последната страна следствие виновно неизпълнение на нейно задължение, освен ако не е уговорил друг размер на обезщетение или неустойка в настоящите Общи условия или в Договора за реклама.

6.2. В случай на непреодолима сила, никоя от страните няма да носи отговорност за неизпълнението – изцяло или частично – на своите задължения или за неизправно изпълнение на своите задължения, поети по тези Общи условия или в Договора за реклама. Когато Изпълнителят не е способен да изпълнява договорените си задължения поради форсмажорни обстоятелства, той има право на възнаграждение само за задълженията по договора, които действително е изпълнил. Ограничаване на отговорността при форс-мажор за неизпълнение на парични задължения не се прилага.

6.3. Незабавно след възникване на Форс-мажорна ситуация, страната е длъжна незабавно да уведоми писмено насрещната страна за тези условия и да предприеме всички разумни мерки за ограничаване или поправяне на последиците от събитието, в съответствие с чл. 306 от Търговския закон.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА РЕКЛАМА

7.1.Действието на Договора за реклама се прекратява:

7.1.1. с неговото изпълнение.

7.1.2 по взаимно споразумение на страните, изразено писмено.

7.1.3. при непреодолима сила и стопанска непоносимост – по предвидения от закона начин, но след изпратено от Възложителя мотивирано обяснение.

VIII.Конфиденциалност

8.1. Всяка от страните се задължава:

8.1.1 да не разкрива и да не разгласява и да не прави по какъвто и да е начин достояние на друго лице каквато и да е конфиденциална информация или материали от какъвто и да е вид, свързани със сключените между тях Договори за реклама, приложенията към него, споразумение и анекси към Договора.

8.1.2. по смисъла на настоящите Общи условия конфиденциална е информацията, която всяка от страните е получила при или по повод изпълнение на задълженията си по Договора за реклама, включително сведения за съдържанието на документи, концепции, идеи, събития, разговори, методи на работа и специални техники, използвани или създадени от Изпълнителя или Възложителя и всякаква финансова информация и информация относно търговската им дейност.

8.1.3. Страните имат право да използват конфиденциална информация само във връзка с изпълнението на задълженията си по този договор.

8.1.4. Ако някоя от страните наруши задълженията си по предходните точки, дължи неустойка в размер на 30% /тридесет на сто/ от дължимото възнаграждение от Възложителя по сключения Договор за реклама, като неустойката се дължи за всяко неизпълнение. Изправната страна може да претендира и за обезщетение за всички вреди над тази сума – претърпени загуби и пропуснати ползи в резултат на неизпълнението.

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Всички спорове, породени от/при настоящите Общи условия, както и от сключения Договор за реклама и отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от страните чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от компетентния български съд, съгласно разпоредбите на българското право.

9.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от страна на Изпълнителя. В случай, че бъде осъществена такава промяна, актуализираните Общи условия се публикуват на електронната страница на Възложителя. Ако в срок от 15 /петнадесет/ календарни дни от промяната на Общите условия, не постъпи изрично неприемане на осъществената промяна от вече приелите Общите условия Възложители, то се счита, че ги приемат и ще се прилагат в последващите им правоотношения.

9.3. Нищожността на някоя от клаузите на настоящите Общи условия не води до нищожност на останалите разпоредби от него.

Утвърдил: М Дундаков, управител „Абсолют ЕООД”