18.07.2024
Без категория

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ROSE WONE EXPO

Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъпа и използването на интернет сайта https://rosewine-expo.com (“сайта”), собственост на „АБСОЛЮТ“ ЕООД, наричани за краткост „Условия за ползване”.

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички потребители на сайта, включително към тези, които предоставят видео съдържание, информация, текст, снимки, графики, снимки, аудио или видео или други материали за сайта (“материали”). Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързан от Условията за ползване, моля не влизайте и/ или не използвайте сайта.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, идентифициращи rosewine-expo.com, трети страни и техните продукти и услуги, са обект на авторски и сродни права, права върху дизайн и търговски марки. Никоя клауза в Условията за ползване не може да се разбира – по подразбиране или по друг начин, като даване на право за използване на материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, публикувани в сайта.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Вие се съгласявате да не използвате, копирате, възпроизвеждате, разпространявате, публикувате, излъчвате, изтегляте, съхранявате – на какъвто и да е носител, както и да не адаптирате или променяте по какъвто и да е начин, да не предоставяте публично или по какъвто и друг начин да не използвате съдържание от този сайт или на части от него, например отделни филми, предавания и др. (наричано по-нататък Съдържание на rosewine-expo.com) по никакъв друг начин освен за Ваше лично, нетърговско ползване.

Освен това, Вие се съгласявате да не адаптирате, променяте или създавате производни творби от Съдържание на rosewine-expo.com, освен за Ваше лично, нетърговско ползване. Всяко друго използване на Съдържание на rosewine-expo.com изисква предварително писмено разрешение от rosewine-expo.com.

Вие се съгласявате да използвате сайта само със законни цели и по начин, който не нарушава правата на други лица или не ограничава или не пречи на други лица да го използват. Забраненото поведение включва причиняване на неудобства на което и да е лице чрез изпращане на неприлично или обидно съдържание или прекъсване на нормалния диалог в рамките на сайта.

Вие се съгласявате да не събирате лична информация, която може да идентифицира даден потребител, включително имена на акаунти от сайта, както и да използвате за търговски цели информация, получена от сайта.

Вие се съгласявате да не отправяте предложения с търговски цели към който и да е потребител на сайта във връзка с негови материали.

Вие потвърждавате, че отговаряте на едно от следните условия: навършени 18 години, еманципиран непълнолетен, или имате разрешение на родител, или на настойник.

Вие потвърждавате, че разбирате и че сте способен да приемете настоящите Условията за ползване. При предварителна писмена заявка и писмено разрешение от https://rosewine-expo.com/ използването на определени Съдържание на https://rosewine-expo.com/ може да бъде разрешено за журналистически нужди.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/

МАТЕРИАЛИ

С предоставяне на материали от какъвто и да е вид (включително текст, изображения, графики, снимки, аудио- или видео материали), Вие се съгласявате, в съответствие с клаузите на настоящия раздел, да предоставите на rosewine-expo.com за разпространение в целия свят, безсрочно, безплатно, неексклузивно, прехвърлимо и неотменимо право и разрешение за използване, възпроизвеждане, модифициране, редактиране, монтиране, променяне, адаптиране, превеждане на всички езици, създаване на всякакви производни материали, публикуване, разпространение, излъчване, предоставяне на обществеността, съхраняване, изпълнение, показване пред публика и упражняване на всички авторски права и права за разгласяване, свързани с Вашите материали, в тяхната цялост или части от тях и/или правото да бъдат включени части от всички Ваши материали (включително адаптация и/или производни от тях) във всяко друго произведение (включително всякаква аудиовизуална програма) в каквато и да е медия, платформа или друго средство (вече известно или което ще бъде разработено по-късно) за целия срок, допустим от закона, както и за всички права, които могат да съществуват относно Вашите материали.

Основни изисквания към Вашите материали:

Материалите трябва да бъдат съобразени с функцията на rosewine-expo.com,  да са изработени с добър вкус, написани на български език с кирилица, да са конструктивни и съобразени с правилата на добрия тон.

Не са разрешени реклама, спонсорство и други търговски съобщения.

Не е разрешено противозаконно или осъдително съдържание: клеветнически, обидни, вулгарни, вредоносни, нецензурни, богохулни, сексуално-ориентирани, расистки или други засягащи достойнството на личността материали или език.

Не е разрешена умишлена злоупотреба: напр., многократното изпращане на същите или много сходни материали. Ако използвате няколко логина с цел разстройване на сайта или ако безпокойте другите ползватели, ще бъдат предприети мерки срещу вашите акаунти.

Като изпращате материали, Вие гарантирате, че:

Вашите материали са Ваше лично оригинално произведение, което не нарушава никакви закони; че Вие имате изричното съгласие, че са Ви отстъпени правата и/или че имате разрешение от всеки един от носителите или от възможните носители на права и/или от физическите лица, които могат да бъдат идентифицирани в материалите, да използвате името и/или изображението и/или данните на всяко такова идентифицируемо лице, с оглед включването и използването на вашите материали за всички цели, упоменати по-горе, по начина, определен от сайта и от тези Условия за ползване.

Вие гарантирате, че за използване на материалите по начина, определен по- горе, не се дължи никакво заплащане от страна на rosewine-expo.com на което и да е лице по повод на използването на Вашите материали.

Вие се отказвате от всякакви нематериални права над вашите материали с цел да бъдат публикувани във всяка една от секциите на сайта, както и за да бъдат включени в други произведения и по-общо, за всички случаи, определени по-горе.

Вие се задължавате да обезщетите, защитите и да освободите от отговорност rosewine-expo.com в случай на загуба, търсене на отговорност, претенция, иск, щета или разход (включително всякакви правни такси или други разходи), които могат да възникнат за rosewine-expo.com в резултат на Ваше нарушение на горните условия и гаранции. Независимо от споменатото по-горе задължение за обезщетение, за което Вие оставате напълно отговорен, rosewine-expo.com си запазва правото да предприеме специална защита и да действа по всякакъв друг подходящ начин.

Ако не искате да дадете на rosewine-expo.com гореспоменатите права и/или не можете да предоставите на rosewine-expo.com гореспоменатите гаранции, моля не изпращайте свои материали за rosewine-expo.com си запазва правото да откаже или да премахне всеки материал без предизвестие или да предприеме действия срещу всеки акаунт по всяко време, поради всяка причина, без да иска предварително съгласие и без предизвестие.

V. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

rosewine-expo.com не носи отговорност за щети, включително преки или косвени, възникнали при използването и/ или неизползването на данни или ползи, произтичащи от договор, небрежност или друго действие при или във връзка с използването от Ваша страна на Съдържанието на rosewine-expo.com, включително информацията, имената изображенията, търговските марки и знаци, свързани или отнасящи се до rosewine-expo.com, нейните продукти или услуги (или до продуктите и услугите на трети лица) се предоставя за Ваша информация и единствено за Ваше лично ползване, без никаква гаранция (изрична или подразбираща се по закон) относно задоволително качество, годност за определена цел, липса на нарушения, съвместимост и др. rosewine-expo.com се старае да гарантира, че сайтът е актуален, доколкото е възможно, но rosewine-expo.com не може да даде гаранции за точността и валидността на информацията, публикувана в него. rosewine-expo.com не гарантира, че функциите, съдържащи се в Съдържанието на rosewine-expo.com, ще бъдат постоянни или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранени или, че rosewine-expo.com или сървърът, на който е качен сайта, са свободни от вируси и бъгове. Мненията на отделните потребители или на лицата, предоставящи материали, са мнения на отделните членове на обществото и не изразяват мнението на rosewine-expo.com. В това отношение rosewine-expo.com не носи никаква отговорност. Линкове към други сайтове са включени в този сайт, за да го направят възможно най-полезен. Но rosewine-expo.com не участва в тяхното изработване и не е отговорна за тяхното съдържание, както и за точността на информацията на тези сайтове.

VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Личните данни, събрани от rosewine-expo.com, ще се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни. rosewine-expo.com си запазва правото да събира, обработва и анализира личните данни за изследователски и статистически цели (брой и честота на посещенията на сайта, брой на посетителите, профили на потребителите и на предоставящите материали, посетени страници и т.н.) и да публикува или предоставя тези данни на трети лица по начин, който не позволява засегнатите лица да бъдат идентифицирани. Личните данни (напр. като електронни адреси и др.) ще бъдат пазени в тайна. Въпреки това, rosewine-expo.com си запазва правото да публикува Вашето име във връзка с Ваши материали (ако rosewine-expo.com реши да го направи) и може да се свърже с Вас по различни причини, свързани със секцията на сайта, която ползвате. Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни без Вашето изрично съгласие или в случай, че разкриването на тази информация е необходимо, за да се идентифицира, разследва или заведе съдебно производство срещу всяко лице, което нарушава правата на rosewine-expo.com или на други лица, и особено, ако това се налага от закона, или ако използвате сайта за разпространение на незаконни материали. Чрез подходящи технически и организационни действия rosewine-expo.com е длъжна да гарантира, че Вашите лични данни са защитени срещу нерегламентирано използване. И преди всичко, rosewine-expo.com ще положи максимални усилия да защити данните от неразрешено или случайно унищожаване, случайна загуба, технически грешки, изопачаване, кражба или незаконно използване, модификация, копиране, неразрешен достъп или друго Нещо повече, rosewine-expo.com ще положи максимални усилия за предприемане на всички необходими мерки, за да осигури конфиденциалност на данните, изпратени чрез интернет. Но Вие признавате, че не е възможно да се гарантира абсолютна сигурност
при трансфера на данни чрез интернет. Следователно, Вие изпращате на rosewine-expo.com лични данни единствено на Ваша пълна и лична отговорност. rosewine-expo.com не може да бъде отговорен за инциденти, възникнали по време на изпращането на данните от Вас, като, например, загуба на данни или пиратство от трето лице.

За услуги, предложени от трето лице чрез линк, който е достъпен на сайта, третото лице носи пълната отговорност за събиране и обработване на лични данни, изпратени от Вас. rosewine-expo.com няма да събира, нито ще запазва данните, предоставени от Вас.

Имате право да изисквате детайли от Вашите лични данни да бъдат поправени или изтрити като изпратите искане до rosewine-expo.com с подпис и дата по пощата.